messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
check_circle ยุทธศาตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน - พัฒนาระบบจราจร - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร - พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข - พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณี วัฒนธรรม - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - นันทนาการและการกีฬา - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน - พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ระบบการบริหารจัดการ
- พัฒนาด้านการเมืองการปกครอง - พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายใน