messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,775 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร บริเวณสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในตำบลวังขอนขว้าง จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นจำนนเงินทั้งสิ้น 21,357.20 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 107A จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 1,850 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,550 บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,340 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาค่าแรงรื้อถอนเสาสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 ต้น ย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 1ต้น และย้ายระบบประปา บริเวณข้างสำนักงาน หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ผ้าถุงและผ้าขาวม้า ขนาดกว้าง 1.80 เมตร พร้อมเย็บตะเข็บ จำนวน 705 ผืนๆ ละ 70 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,350 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดกีฬา,อุปกรณ์กีฬา และถ้วยกีฬา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 57,495 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,4,5,6 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,800 บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8088 ลบ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,450 บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซค่าธรรมเนียมรายปี จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,064 บาท (ห้าพันหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,490.77 บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง 3 บ่อ และธนาคารน้ำใต้ดิน 1 บ่อ หมู่ 4 ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังขอนขว้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,350 บาท (หกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณข้างบ้านนายละนอง นามขันทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนายจำลอง ทองสว่าง จุดที่ 2 บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่จำรอง นามขันทอง ถึงบริเวณที่นานายบุญมี นามขันทอง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,500 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บริเวณร้าน ป.ชัยมงคล ถึงบริเวณหน้าบ้านนางพลอย มหาสุข รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บริเวณทางสายป่าตาล (โรงเหล็ก) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหินคลุก สายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ถนนสายโคกสิงห์ (ป่าช้าสาธารณะ) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายโคกสิงห์ (ป่าช้าสาธารณะ) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 คลองแสนแสบ ถึงวัดโคกคาม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณข้างบ้านนางสมจิตร เคนวงษ์ ถึงบริเวณที่นานายจรี พิกุลเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83,000 บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณที่ไร่นางเสน่ห์ คำภีร์ ถึงบริเวณที่ไร่นายโยธิน กันหา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,500 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณที่นานายชัยยศ ทาชาติ ถึงบริเวณนานายวิเชียร ปานสะอาด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 สายทางโคกสิงห์วังทอง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 431,500 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถากถางและล้มต้นไม้ หมู่ 3,4,5 คลองแสนแสบ กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 3,800 ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า 30,400 ตารางเมตร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 146,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงถากถางและต้นไม้ หมู่ 6 จากไร่นายเสาร์ สมมัง ถึงรั้วพลังงานแสงอาทิตย์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทาง บริเวณสายอ่างห้วยหิน หมู่ 6 มีปริมาณงานดินและหินคลุก รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 317,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-1508 จำนวน 1 คัน จำนวน 12 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,830 บาท (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค เลขทะเบียน 82-8901 ลบ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,170 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาเชคระยะตามรอบ รถบรรทุกติดตั้งเครน ทะเบียน 82-8901 ลบ จำนวน 1 คัน จำนวน 24 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,805.76 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยดูแลเด็กและแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องอนุบาล 3 ขวบ เป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นระเวลา 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ จำนวน 6 เส้น, ยางในใหม่ จำนวน 2 เส้น, ยางรองขอบ จำนวน 2 เส้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,300 บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 1 บริเวณคลองยายปื๊ด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร บริเวณสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร บริเวณสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจและ พรบ. รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,738.90 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาดคันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 14 ม. สูง 1.20 ม. บริเวณคลองห้วยวัวตาย หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 106,500 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาดคันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 12 ม. สูง 2 ม. บริเวณคลองโคกสิงห์ หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อของรางวัลสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ร่วมแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กระเป๋าเด็กนักเรียนปฐมวัยและกระเป๋าเด็กประถม จำนวน 178 ใบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,560 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13718 บบาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,088 บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,750 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 39 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,088 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 จำนวน 3 จุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 4 ต่อจากถนน คสล. ถึงคลองแสนแสบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาค่าแรงวางท่อน้ำประปาเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว ด้านหน้า อบต.วังขอนขว้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,635 บาท (สามหมื่นหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,300 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
1 - 50 (ทั้งหมด 165 รายการ) 1 2 3 4