messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองคลัง
นางสาวธันวารัฐ มูลละ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-559-7456
นายวราวุฒิ มะเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 092-376-4040
นางอัจฉรา มั่นเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 081-365-2672
นายธีรวัฒน์ ไวยปราชญ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 082-983-8464
นางมลนิภา จันทรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 089-217-8743
นางสาวณัฏฐวรรณ มะลิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภัควัฒน์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวยุพรัตน์ สีสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
โทรศัพท์ : 092-6344954