messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box สำนักปลัด
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-548-5326
นายศราวุธ มีสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 089-801-4377
นายชาลี ธัญญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 089-804-9736
ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะดา สมบัติไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 087-688-8094
นางกชพร อุ้ยลี
ครู (ค.ศ.2)
โทรศัพท์ : 092-591-6228
นางสาวดวงใจ สีแสงจันทร์
ครู (คศ.1)
โทรศัพท์ : 080-664-6227
-
-
โทรศัพท์ : -
นางกัญญาพัชร์ สมาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 086-132-4167
นางหยกมณี สีทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 098-963-9048
นางสาวสุภาพร ผาสุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 089-090-7728
นางสาวเพ็ญศรี ขวัญอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 092-826-8781
นายนพนันท์ สาลีทอง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 086-125-7637
นายวันชัย ทาชาติ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทรศัพท์ : 065-684-3136
นายธีรศักดิ์ ทิพย์จันทร์
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 061-653-5769
นายณรงค์ พงษ์กัน
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
โทรศัพท์ : 086-097-2352