messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสุริยะพงษ์ เพชรรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 089-746-0691
นางฉวีวรรณ วงษ์คำนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 083-607-3626
นายโยธิน กันหา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 099-349-2098
account_box สมาชิกสภา
นายอุบล ทิพย์จันทร์
ประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 089-243-3059
นายพิชัย นามขันทอง
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 080-605-4769
พ.อ.อ.อนันต์ คำสัตย์
เลขานุการสภา อบต.
โทรศัพท์ : 081-903-3027
นายสมยศ ทาทั่ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 082-292-9546
นายสุขสัตน์ สีสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 086-133-4214
นางอรวรรณ บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-242-1511
นายเชาวัฒน์ จันยุพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 095-584-6018
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พ.อ.อ.อนันต์ คำสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-903-3027
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นางธันวารัฐ ลิ้มประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-559-7456
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-548-5326
นายยงยุทธ เหมือนพลอย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-851-9504
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 0815485326
account_box สำนักปลัด
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-548-5326
นายศราวุธ มีสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 089-801-4377
นายชาลี ธัญญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 089-804-9736
ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะดา สมบัติไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 087-688-8094
นางกชพร อุ้ยลี
ครู (ค.ศ.2)
โทรศัพท์ : 092-591-6228
นางสาวดวงใจ สีแสงจันทร์
ครู (คศ.1)
โทรศัพท์ : 080-664-6227
-
-
โทรศัพท์ : -
นางกัญญาพัชร์ สมาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 086-132-4167
นางหยกมณี สีทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 098-963-9048
นางสาวสุภาพร ผาสุข
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 089-090-7728
นางสาวเพ็ญศรี ขวัญอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 092-826-8781
นายนพนันท์ สาลีทอง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ : 086-125-7637
นายวันชัย ทาชาติ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทรศัพท์ : 065-684-3136
นายธีรศักดิ์ ทิพย์จันทร์
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 061-653-5769
นายณรงค์ พงษ์กัน
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
โทรศัพท์ : 086-097-2352
account_box กองคลัง
นางสาวธันวารัฐ มูลละ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 086-559-7456
นายวราวุฒิ มะเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 092-376-4040
นางอัจฉรา มั่นเจริญ
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 081-365-2672
นายธีรวัฒน์ ไวยปราชญ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 082-983-8464
นางมลนิภา จันทรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 089-217-8743
นางสาวณัฏฐวรรณ มะลิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภัควัฒน์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวยุพรัตน์ สีสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
โทรศัพท์ : 092-6344954
account_box กองช่าง
นายยงยุทธ เหมือนพลอย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-851-9504
นายเกษมสุข ยอดพงษา
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 097-002-0003
นายภาณุวัฒน์ นุ่มฝ้าย
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทรศัพท์ : 098-928-0354
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-548-5326
นางสาวสุนิษา เผ่าน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 086-052-0134