หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 พ.ย. 2562
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4761 21 พ.ย. 2562
ขอส่งหนังสือ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2562" กม. มท 0804.1/ว4638 21 พ.ย. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว155 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 พ.ย. 2562
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4703 21 พ.ย. 2562
ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 พ.ย. 2562
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737 20 พ.ย. 2562
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742 20 พ.ย. 2562
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 พ.ย. 2562
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726 20 พ.ย. 2562
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) กพส. มท 0810.7/ว4738 20 พ.ย. 2562
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4712 19 พ.ย. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4721 19 พ.ย.