messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง เจตนารมณการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้้าง เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฏหมายเบื้องต้นให้แก้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปรจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายใน นายวราวุฒิ มะเสนา ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประเภทบุคคลภายนอก นายวิรัตน์ กัณหา ตำแหน่ง จิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายใน พ.อ.อ อนันต์ คำสัตย์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทบุคคลภายนอก นายวิรัตน์ กัณหา ตำแหน่ง จิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวดัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1