หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๔ ป้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๘ บาท (ห้าพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๘๐๘๘ ลบ จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๐๐ บาท (หนึึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]ซื้อถังดำ ขนาด ๓๗.๕ x ๓๙ ซ.ม. จำนวน ๕๒๐ ใบๆ ละ ๖๕ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๗๙๙๐ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๗ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๖,๕๒๔.๘๙ บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ คลองห้วยวัวตาย ข้างที่นานายประมวล ถึงวัดห้วยวัวตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายหน้าทางเข้าข้างคลองห้วยวัวตายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ คลองห้วยวัวตาย ข้างที่นานายประมวล ถึงวัดห้วยวัวตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายหน้าทางเข้าข้างคลองห้วยวัวตายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ คลองห้วยวัวตาย ข้างที่นานายประมวล ถึงวัดห้วยวัวตาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายหน้าทางเข้าข้างคลองห้วยวัวตายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21