หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ปรับปรุงงานเสริมผิว แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ คลองห้วยวัวตาย ข้างที่นานายประมวล ถึงวัดห้วยวัวตาย [ 3 ต.ค. 2565 ]ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายหน้าทางเข้าข้างคลองห้วยวัวตาย [ 3 ต.ค. 2565 ]ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสคอนกรีต หมู่ที่ ๖ สายทางเข้าอ่างห้วยหินถึงหน้าฝ่ายน้ำล้นอ่างห้วยหิน [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๓๐ บาท (เจ็ดพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๗๐ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการฉีดยาวัคซีนพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน ๙๙๘ ตัวๆ ละ ๑๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙๘๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูพร้อมวงกบ พร้อมอุปกรณ์และประตู จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๐๓๐ บาท (เจ็ดพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คสภาพ ทะเบียน กม ๗๙๐๗ ลบ จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๑.๕๐ บาท (ห้าพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๓๒๐ บาท (ห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19