หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างซ่อมแซมถนน้ำล้น เทคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๐ ตร.ม. บริเวณคลองห้วยวัวตาย หมู่ ๔ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในตำบลวังขอนขว้าง หมู่ ๑,๔,๖ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๕๒ ถุงๆ ละ ๑๙๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อสิ่งของประเภทอาหารแห้ง สำหรับช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๐๔ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน้ำล้น เทคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๐ ตร.ม. บริเวณคลองห้วยวัวตาย หมู่ ๔ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน้ำล้น เทคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๐ ตร.ม. บริเวณคลองห้วยวัวตาย หมู่ ๔ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมย้ายป้ายเหล้็กประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าทางเข้า อบต.วังขอนขว้าง หมู่ ๔ จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอสที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด (ชนิดกล่อง) ตั้งแต่วันที่ ๖-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๘๘๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๒๑.๖๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้เด็กรับประทาน จำนวน ๑๖๐ คน เป็นเวลา ๑๖ วัน ประจำเดือน ก.ค. ๖๔ จำนวน ๒,๕๖๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๑๙.๒๐ บาท (สองหมื่นสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนนมยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๘๔๔ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๔๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2