หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง หมู่ ๖ บ้านกำนันสฤษถ์ จันยุพา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุุคคลปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ เป็นระยะเวลา ๖ เดือนๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อข้าวสารหอมมะลิ ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๙๖๖ ถุงๆ ละ ๑๙๖ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๓๓๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมานำรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๘๘ ลบ เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาสภาพรถ จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๔๕๗.๔๕ บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อสิ่งของประเภทอาหารแห้ง สำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๒๓๒ บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ซ่อมแซมป้ายชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จำนวน ๘ รายการ ราละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป้นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๓๗.๑๓ บาท (แปดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๕๙ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลวังขอนขว้าง หมู่ ๑,๔,๕,๖ ที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5