หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย งวดที่ 2 รอบเดือน เม.ย. 65 ถึง เดือน ก.ย. 65 หมู่ที่ 1-6 เป็นระเวลา 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 55 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,972 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน23,640 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ืหมู่ 4 ซอย 1,2 และซอย 7 ชุมชนบ้านนา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักถนน คสล. หมู่ 6 สายข้างบ้านนายสฤษณ์ จันยุพา กว้าง 1.15 ม. ยาว 1.15 ม. จำนวน 3 ฝา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมลาน คสล. หมู่ ๔ ทางเข่้าสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาขุดลอกคลอง บริเวณคลองห้วยคล้อ หมู่ 6 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-1508 จำนวน 3 รายการ รจำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์และอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ วันๆ ละ ๘๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]ซื้อผ้าห่มนาโน ขนาด ๑๘๐ x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๖๐๐ ผืนๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11